Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Viết bài thuyết minh về các điểm đến du lịch Ninh Thuận năm 2020

13/10/2020 62 0

UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:          /QĐ-SVHTTDL

Ninh Thuận, ngày       tháng 10  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Viết bài

thuyết minh về các điểm đến du lịch Ninh Thuận năm 2020

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

          Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-SVHTTDL ngày 30/9/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận về tổ chức cuộc thi Viết bài thuyết minh về các điểm đến du lịch Ninh Thuận năm 2020;

          Căn cứ Công văn số 1254/ĐPTTH-HCTH, ngày 05/10/2020 của Đài Phát thành Truyền hình tỉnh; Công văn số 44-CV/BNT ngày 05/10/2020 của Báo Ninh Thuận; Công văn số 62/CV-HHDL ngày 11/10/2020 của Hiệp hội Du lịch về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Tổ chức cuộc thi “Viết bài thuyết minh về các điểm đến du lịch năm 2020”;

Xét đ nghị của Trưởng phòng Quản lý Thể thao và Du lịch và Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

QUYT ĐỊNH:

            Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Viết bài thuyết minh về các điểm đến du lịch Ninh Thuận năm 2020, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trưởng ban.

2. Bà Dương Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch: Phó Trưởng ban.

3. Mời Ông Nguyễn Minh Thái, Phó Giám đốc Đài Phát thành Truyền hình Ninh Thuận làm thành viên.

4. Mời Ông Lê Xuân Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận làm thành viên.

5. Mời Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận làm thành viên.

6. Ông Phạm Văn Thành, Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình: Thành viên.

7. Bà Thái Thị Hồng Trinh, Phó Chánh Văn phòng Sở VHTTDL: Thành viên.

8. Bà Phan Thị Vi, Phó Trưởng Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch: Thành viên.

9. Ông Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch: Thành viên.

10. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Kế toán trưởng Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch: Thành viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ ban hành Thể lệ và tổ chức cuộc thi “Viết bài thuyết minh về các điểm đến du lịch Ninh Thuận” năm 2020 theo đúng Kế hoạch đã được ban hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- BGĐ Sở;

- Lưu: VT, QLTTDL.

  GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

                                Hồ Sĩ Sơn

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu