Thông báo phối hợp lập dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận

20/01/2021 120 0

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận.

Nhằm triển khai Đề án một cách có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra là thu hút đầu tư từ các nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước để tạo nguồn lực cho việc xây dựng và phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững. Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình (BQLVQGPB) thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp với BQLVQGPB lập dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Phước Bình với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ: Lập dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Phước Bình.

2. Địa điểm thực hiện: Toàn bộ diện tích rừng thuộc phạm vi quản lý BQLVQGPB được xác định trong Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Phước Bình được phê duyệt tại Quyết định số 460/QĐ-UBND.

3. Mục tiêu: Đạt được mục tiêu Đề án được phê duyệt.

4. Quy mô: Theo Đề án được phe duyệt.

5. Tiến độ thực hiện: Hoàn thành việc lập dự án trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày ký kết thỏa thuận hợp tác lập dự án.

6. Hình thức phối hợp: Đơn vị phối hợp lập dự án sẽ hỗ trợ 100% kinh phí trong việc lập dự án.

II. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

1. Tư cách pháp nhân: Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực, kinh nghiệm phù hợp để phối hợp lập dự án.

2. Năng lực tài chính: Nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để hỗ trợ toàn bộ kinh phí lập dự án.

3. Đẩm bảo môi trường: Đơn vị tham gia phải đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường, không vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học… và các quy định khác của pháp luật.

4. Ưu tiên lựa chọn đơn vị đã thành lập doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh tại Ninh Thuận.

5. Ưu tiên lựa chọn đơn vị phối hợp có năng lực, kinh nghiệm và đã thực hiện dự án du lịch sinh thái đi vào hoạt động.

6. Ưu tiên lựa chọn đơn vị đã và đang có sự phối hợp với BQLVQGPB trong thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch sinh thái.

7. Ưu tiên lựa chọn đơn vị lập dự án đạt hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, môi trường (giải quyết được lao động  đại phương đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu sô sống quanh Vườn Quốc gia Phước Bình, tôn tạo cảnh quan, môi trường, bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học.

8. Về hình thức thực hiện dự án sau khi được duyệt: Ưu tiên lựa chọn đơn vị tham gia phối hợp lập dự án và liên kết với BQLVQGPB thực hiện dự án.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA PHỐI HỢP

1. Văn bản đề nghị phối hợp.

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý liên quan đến nhà đầu tư.

3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm chuyên môn đã hoạt động kinh doanh phù hợp.

4. Các tài liệu khác có liên quan đến dự án.

IV. THỜI HẠN VÀ NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày BQLVQGPB lựa chọn được đơn vị phối hợp lập dự án (sẽ có thông báo)

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng đại diện BQLVQGPB. Số 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Vậy, BQLVQGPB thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết và cùng tham gia phối hợp lập dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Phước Bình để đạt được mục tiêu mà Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 460/QĐ-UBND./.

Thông báo này và nội dung Đề án được đăng tải trên Website BQLVQGPB tại địa chỉ: www.vqgphuocbinh.org.vn

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, VHTT&DL (báo cáo);

- Đài Phát thanh & Truyền hình;

- Báo Ninh Thuận;

- Trung tâm Thông tin XTDL;

- Các đơn vị có liên quan;

- Lãnh đạo BQLVQGPB

- Lưu VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Công Vân

Download Quyết định phê duyệt Đề án tại đây

 

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu