Open Time: 06:30 - Close Time: 22:00

Phone: 0335553377

Address: So 01 To Hieu, phuong Kinh Dinh, thanh pho Phan Rang _ Thap Cham, tinh Ninh Thuan Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Cổng TTĐT Du Lịch

Tiệm cà phê 1900 hồi đó

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

So 01 To Hieu, phuong Kinh Dinh, thanh pho Phan Rang _ Thap Cham, tinh Ninh Thuan Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

0335553377

abc@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img