Triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2024 trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

14/05/2024 334 0

Triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2024 trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 684/KH-UBND ngày 20/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2024; đồng thời tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đế năm 2030. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vừa ban hành kế hoạch số 170/KH-UBND về triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2024 trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Với mục tiêu phát triển toàn diện ngành du lịch thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và chất lượng khách du lịch đảm bảo tính bền vững; khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế để tạo ra các sản phẩm du lịch mới, độc đáo và mang nét đặc trưng riêng của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; chú trọng phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, khẳng định thương hiệu và có sức cạnh tranh cao trong tỉnh và khu vực; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chú trọng phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Tiếp tục duy trì, tăng trưởng ổn định, bền vững các chỉ tiêu phát triển du lịch theo đúng định hướng tại Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Phấn đấu đến năm 2025 đưa ngành du lịch thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; từng bước hình thành khu du lịch trọng điểm của cả tỉnh với các loại hình du lịch đặc thù có tính cạnh tranh cao, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng dịch vụ tốt nhất. Phấn đấu năm 2024, thành phố đón 2.300.000 lượt khách, trong đó khách nội địa đạt 2.285.000 lượt khách, khách quốc tế đạt 15.000 lượt khách. Doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng.

Theo đó, Kế hoạch đã xác định trách nhiệm cụ thể của các phòng, ban, ngành và địa phương trong việc chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong kế hoạch trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; nâng cao hiệu quả đầu tư khai thác du lịch và khẳng định thương hiệu, năng lực cạnh tranh; giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm dự toán năm 2024 cấp cho các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các phường, xã; nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác.

 Nguồn: prtc.ninhthuan.gov.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu